PKNS FC ? - ? Pahang

February 7, 2018 - 9:00 am at Stadium Shah Alam, SHAH ALAM