Visakha FC 3 - 1 Pahang

January 8, 2019 - 6:00 pm at Burriram Training Centre, BURRIRAM